Obchodní podmínky

a

prohlášení vlastní odpovědnosti účastníka / uživatele


1. Obecná ustanovení

2. Předmět a rozsah služeb

3. Ochrana autorských práv a dobrého jména poskytovatele

4. Prohlášení vlastní odpovědnosti účastníka / uživatele

5. Pořizování propagačních audio-vizuálních záznamů

6. Práva a povinnosti účastníka / uživatele

7. Objednávka a platba

8. Kupní cena, daňový doklad

9. Storno podmínky

10. Práva a povinnosti poskytovatele

11. Závěrečná ustanovení


Odesláním přihlašovacího formuláře, objednávky, i svou účastí na pravidelně opakované nebo jednorázově pořádané živé či on-line akci, zahrnujíc i možnost doprovodného nebo samostatného poskytnutí on-line informačních produktů či osobní konzultace a terapie, vyjadřujete souhlas s níže uvedenými podmínkami a zavazujete se k jejich dodržování. Současně prohlašujete svou vlastní odpovědnost účastníka (uživatele), uvedenou níže.   

1. Obecná ustanovení

Poskytovatelem služeb je Tomáš Bezděk diplomovaný fyzioterapeut, IČ 678 93 490, se sídlem 28. října 56, 30100 Plzeň, e-mail: taoist@seznam.cz , fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku úřadu příslušnému podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Plzně. (Dále jen poskytovatel). Poskytovatel není plátce DPH.

Uživatelem, účastníkem, je fyzická či právnická osoba, přihlášená či účastná (i zdarma nebo za dobrovolnou úhradu u akcí u kterých je takto uvedeno) za předem stanovenou úhradu na libovolné, pravidelně se opakující nebo jednorázově pořádané živé či on-line akci, konzultaci či terapii a které mohou být poskytnuty zdarma či za úhradu on-line informační produkty jako např. e-mailové série, e-booky, instruktážní videa, skripta, grafika, texty, on-line know-how postupy. (Dále jen uživatel)

2. Předmět a rozsah služeb

Tomáš Bezděk je poskytovatelem a lektorem pravidelných nebo jednorázových živých či on-line vzdělávacích akcí (konzultace, výuka, přednášky, kurzy, semináře, workshopy), tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti léčebné tělesné výchovy a zdravotního cvičení, akce v oblasti osobnostního rozvoje... Taktéž je poskytovatelem masérských, rekondičních a regeneračních služeb, osobních terapií a konzultací.

Tomáš Bezděk je rovněž autorem vzdělávacích, výukových elektronických informačních produktů (e-booky, instruktážní videa, skripta, grafika, on-line know-how postupy, záznamy živých akcí...), které vám mohou být poskytnuty a na něž se vztahují autorská práva. Jakékoliv svévolné šíření nebo poskytování těchto elektronických informačních produktů třetím osobám či stranám bez souhlasu autora je považováno za porušení autorských práv. Náhrada takto vzniklé škody může být právně vymáhána.

Konkrétní specifikace a jednotlivé varianty produktů a služeb, včetně popisu jejich obsahu, jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele www.tomasbezdek.cz , www.taijiplzen.cz , www.hladinaklidu.cz , www.fyziotom.cz .

Všechny výše zmíněné živé či on-line akce, konzultace, terapie, ... jsou určeny výhradně pro dospělé účastníky různých věkových kategorií. Na živou nebo on-line akci, výuku či cvičení (např. kurz, seminář, workshop, on-line kurz atd.) tedy nelze přijmout nezletilého účastníka mladšího 18 let, pokud to není v pozvánce na akci výslovně uvedeno.

Úhradou živé či on-line akce (kurz, seminář, workshop...) získává uživatel, účastník, právo na přístup k příslušné akci poskytovatele a to živou nebo on-line formou v souladu s předchozí volbou v objednávce.

3. Ochrana autorských práv a dobrého jména poskytovatele

Předmět zakoupených služeb je produktem duševního vlastnictví a proto je pod pokutou náhrady vzniklé škody zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez písemného souhlasu autora. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

Na všech živých, pravidelných či jednorázových, akcích poskytovatele platí z důvodu ochrany duševního vlastnictví, autorských práv, výslovný zákaz pořizování audiovizuálních záznamů, tj. fotografování, nahrávání audia či videa  - bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

Obsah všech akcí (postupy, metodika...) poskytovatele a to živou či on-line formou je autorským dílem poskytovatele a ten neposkytuje uživateli, účastníkovi, právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace, vyučovat je, nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám a stranám.

Veškeré praktické postupy, dovednosti, metodiky, výukové techniky a materiály, které budou prezentovány na kurzech, seminářích, workshopech, on-line vzdělávacích programech apod. jsou chráněny jako autorská díla ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "autorský zákon"). Jejich další šíření, poskytování třetím osobám, vyučování nebo jiné komerční využití bez výslovného písemného souhlasu autora není povoleno a je v rozporu s autorským zákonem.

Uživatel se zavazuje nestahovat žádná poskytnutá videa včetně videí on-line kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa, zejména v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním poskytovatele a těmito smluvními podmínkami.

Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám, či stranám, internetovou adresu, na které jsou poskytnutá videa on-line kurzu umístěna. Toto se týká i všech materiálů (videa, audio, skripta, grafika, e-booky...), které jsou uživateli poskytnuty k on-line stažení pro vlastní potřebu.

V případě, že uživatel třetí osobě výše zmíněný přístup k interním elektronickým informačním produktům umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

V případě prokázaného porušení autorských práv uvedených v tomto článku, zaplatí uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalého soutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců živé či on-line služby poskytovatele. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

4. Prohlášení vlastní odpovědnosti účastníka / uživatele 

Účast na kterékoliv výše jmenované akci je na vlastní odpovědnost a riziko každého cvičence či účastníka. Zavazujete se být opatrní tak, abyste nezpůsobili jakoukoliv škodu sobě i druhým a to újmu na zdraví i škodu věcnou. Lektor nepřebírá odpovědnost za jakoukoliv případnou majetkovou, nemajetkovou či zdravotní újmu v rámci libovolné výše zmíněné akce nebo v důsledku živé či on-line účasti zájemce / cvičence na ní.

Přihlášením se na libovolnou živou či on-line akci, výuku či cvičení prohlašujete, že jste si vědomi svého zdravotního a celkového stavu a účastníte se celé akce, cvičení či prezentovaných postupů (i on-line formou) na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. 

Jedná-li se o fyzické cvičení, náročnost a intenzitu cvičení si přizpůsobíte svým schopnostem a svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a dbát jeho doporučení. Veškeré zmíněné akce poskytovatele nenahrazují lékařskou péči a také nejsou náhražkou péče fyzioterapeuta nebo lékaře. 

Lektor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy a úrazy během živých či on-line, pravidelných nebo jednorázových akcí (kurzy, semináře, workshopy i on-line formou) nebo po nich či v souvislosti s jejich předchozím absolvováním. 

V případě majetkové, nemajetkové či zdravotní újmy, v případě poranění nebo úrazu, nebude účastník po lektorovi požadovat žádné finanční a jiné náhrady. Za odložené osobní věci a za materiální škody způsobené účastníkem během libovolné živé akce zodpovídá sám účastník. 

Lektorem pořádané zdravotní, fyziorehabilitační cvičení, vzdělávací akce či výuka (i on-line formou) patří pokaždé k těm nejméně náročným a velice bezpečným postupům s mnoha zdravotními přínosy, rekondičními, harmonizujícími a regeneračními benefity. Je však zcela na každém účastníkovi, aby respektoval a sám si ohlídal svá případná pohybová a jiná zdravotní omezení včetně aktuálního stavu:

Tedy např. nevhodnost cvičení při viróze, teplotě, šetření se v těhotenství, nižší krevní tlak - předcházet včas mdlobám, astmatické potíže, kardiovaskulární potíže atd. Tato omezení i aktuální nebo dlouhodobý stav zná pouze samotný účastník, který se zavazuje respektovat svoji zdravotní a tělesnou kondici.

Přihlášený zájemce na jakoukoliv výše jmenovanou živou akci, prohlašuje, že se v případě příznaků akutního respiračního onemocnění (rýma, kašel, teplota, zchvácenost - únava, apod.) akce neúčastní.

Z výše uvedeného je zřejmé, že za žádného účastníka nemůžeme nést a neneseme jakoukoliv odpovědnost. Vhodnost cvičení konzultujte v případě pochybností vždy se svým lékařem.

Jedná-li se v rámci libovolné akce o fyzické cvičení, zavazujete se vynechávat nebo si vždy upravit náročnost cviků, které nezvládnete pro bolest kloubů kolenních, kyčelních, ramen, páteře či jiných potíží ve smyslu tohoto doporučení.

Současně se v rámci všeho výše vyjmenovaného zavazujete řídit se pokyny a doporučeními lektora nebo pověřených lektorů / asistentů co se týká obecných i odborných instrukcí k pořádané akci (vč. on-line formy a on-line kurzu), výuce, cvičení apod.. Týká se to i organizačních instrukcí, tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku účastníků kurzu, lektora či třetích stran.

5. Pořizování propagačních audio-vizuálních záznamů

Účastník akcí dále prohlašuje, že souhlasí s pořizováním a případným zveřejněním svých fotografií a jiných forem audio-vizuálních záznamů (video, zvukové nahrávky...) pořízených na akcích poskytovatele. Tyto mohou být následně zveřejněny na webových stránkách nebo v jiné formě propagace služeb poskytovatele.

6. Práva a povinnosti účastníka / uživatele 

Uživatel, účastník, je povinen uhradit cenu akce stanovenou v přihlášce na webových stránkách poskytovatele (www.tomasbezdek.cz, www.taijiplzen.cz, www.hladinaklidu.cz, www.fyziotom.cz), a to v hotovosti namístě před začátkem akce na kterou je přihlášen a kterou bude absolvovat. V případě on-line formy akce, např. on-line kurz, probíhá úhrada bezhotovostně bankovním převodem. Bankovním převodem probíhá rovněž platba zálohy na akci, pokud je záloha vyžadována u přihlášky k akci. 

Uživatel, účastník, má právo využívat služby objednané živé či on-line akce na kterou je přihlášen a kterou poté zakoupí. V případě on-line díla (on-line kurz apod.) je garantován přístup k němu po dobu 12 měsíců od zakoupení. 

Jedná-li se o on-line formu akce, např. on-line kurz, je uživatel povinen otestovat před uhrazením částky, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná libovolná videa poskytovatele, případně úvodní ukázková videa na serveru poskytovatele. 

Úhradou objednávky on-line akce (např. on-line kurzu) uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video (videa) přehrává (přehrávají) bez problémů a akceptuje popsanou a nabídnutou kvalitu (včetně upozornění na příp. technické nedostatky a nedokonalosti on-line produktu) a způsob přehrávání pro samotný on-line kurz. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci uživatele z tohoto důvodu.

Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku "ochrana autorských práv".

7. Objednávka a platba

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky / přihlášky, a to na serveru poskytovatele. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky poskytovatele. Kupující je povinen objednávku / přihlášku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka / přihláška je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. 

Po odeslání přihlašovacího / objednávacího formuláře bude úspěšné odeslání potvrzeno a kupující trpělivě vyčká na finální e-mailové potvrzení volné kapacity a definitivní tj. výslovné přijetí na akci.

Kupující odesláním objednávky / přihlášky na akci stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky / přihlášky.

Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt / službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt / zboží / službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. 

Povinnosti dodat produkt / službu je prodávající zbaven v případě naplnění kapacity akce / terapie / konzultace do jejího limitu, o čemž bude zákazník informován. 

Úhrada jednorázové živé akce, poskytované osobně, probíhá v hotovosti namístě před začátkem akce na kterou je zájemce přihlášen a kterou bude absolvovat, není-li určeno předem jinak. V případě pravidelných živých akcí (např. docházkový kurz) se úhrada provádí na zahajovací lekci, pokud není poskytovatelem určeno jinak (např. jednotlivé úhrady každé lekce, dobrovolný příspěvek za každou lekci apod.). 

V případě on-line formy akce, např. on-line kurz, probíhá úhrada bezhotovostně bankovním převodem a to rovněž před zahájením této on-line akce. Bankovním převodem probíhá rovněž platba zálohy na živou či on-line akci, pokud je záloha vyžadována u přihlášky k propagované akci.

Veškeré platby jsou jednorázové, koupě na splátky není možná.

8. Kupní cena, daňový doklad

V přihlašovacím formuláři či v organizačních informacích k propagované akci na webové adrese poskytovatele naleznete cenu akce, případně dalších služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Prodávající není plátcem DPH. Daňový doklad o platbě vám bude vystaven při úhradě akce v hotovosti. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem pak jakmile bude úhrada připsána na účet. Taktéž v případě úhrady zálohy na chystanou akci, je-li tato záloha předem v organizačních informacích k akci vyžadována. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení živé či on-line akce (kurz, seminář, workshop, poskytnutí on-line výukových či vzdělávacích materiálů apod.).

9. Storno podmínky

Pokud dojde k přerušení docházky na pravidelně se opakující živou akci (např. kurz) ze strany účastníka, uživatele, kurzovné, resp. jeho poměrnou část, vrací poskytovatel pouze z vážných zdravotních důvodů. Tedy při dlouhodobé nemožnosti navštěvovat např. kurz z vážných zdravotních důvodů. Poskytovatel vyžaduje současně lékařské potvrzení o této skutečnosti. Poměrná část případně vrácené částky bude spočítána ke dni žádosti účastníka, který tak učiní písemnou formou žádosti na mailovou adresu poskytovatele a přiloží kopii daňového dokladu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů bankovním převodem či hotovostně. Rozhodnutí o konečném řešení, vyhovění či zamítnutí žádosti je vždy v kompetenci poskytovatele. 

Nemožnost uživatele, účastníka, navštěvovat již uhrazenou jednorázovou živou akci (např. seminář, workshop...) či pravidelně se opakující živou akci (např. kurz, pravidelné cvičení...) z jakýchkoliv jiných důvodů než výše jmenovaných vážných zdravotních důvodů lze řešit žádostí uživatele o převod úhrady na jím určeného, nového, náhradníka, kterého aktivně nalezne výslovně sám účastník. Není povinností poskytovatele, aby sám hledal, oslovoval či zprostředkovával náhradníka.

Tento případný náhradník, zcela nový zájemce, kterého v žádosti navrhuje sám uživatel který provedl úhradu akce, může absolvovat uhrazenou akci za uživatele, vyhoví-li poskytovatel této žádosti vzhledem k aktuální organizační situaci a stavu. Konečné rozhodnutí o vyhovění či zamítnutí žádosti je vždy v kompetenci poskytovatele. Pokud je vyhověno žádosti o přijetí náhradníka, je poskytovateli akce s předstihem, před zahájením samotné akce náhradník písemně oznámen a náhradník je povinen před absolvováním akce a (první) účasti na akci vyplnit přihlášku, jejíž součástí jsou vždy tyto obchodní podmínky a prohlášení o vlastní odpovědnosti. Platbu uživatelem uhrazené akce již dále mezi sebou řeší uživatel a jeho náhradník a není to již dále věcí poskytovatele.

V případě krátkodobé absence uživatele na pravidelné živé akci (např. docházkový cvičební kurz), např. pro krátkou nemoc apod., je možné si zameškaný počet lekcí nahradit na živé akci (kurzu) obsahově stejném nebo podobném.  Avšak výhradně za podmínky, že je na této živé akci (kurzu) volná kapacita. Vše výhradně po předchozí osobní dohodě a předchozím svolení poskytovatele.

V případě on-line akce, poskytnutého on-line díla (např. on-line kurz, seminář...): Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči (CD, DVD, flash, pevný disk apod.) či u smluv o poskytování služeb. Jedná-li se o on-line formu akce, např. on-line kurz, je uživatel povinen otestovat před uhrazením částky, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná libovolná videa poskytovatele, případně úvodní ukázková videa na serveru poskytovatele. 

Úhradou objednávky on-line akce (např. on-line kurzu) uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video (videa) přehrává (přehrávají) bez problémů a akceptuje popsanou a nabídnutou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný on-line kurz. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci uživatele z tohoto důvodu.

Případné žádosti nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu. Pro podání žádosti či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí vždy vyplývat, v čem spočívá jeho žádost či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané žádosti či námitce rozhodne poskytovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že uživatel o tom bude vyrozuměn e-mailem.

Poskytovatel je oprávněn změnit termín živé akce (kurzu, semináře, workshopu, přednášky) a místo konání (přednáškový či cvičební sál, tělocvičnu...). A to v případě docházkových cvičebních kurzů i v jejich průběhu.

Poskytovatel je oprávněn též zcela zrušit konání akce (kurzu, semináře, workshopu...). A to u pravidelných akcí (myšleny zejména docházkové cvičební kurzy) i v jejich průběhu. 

 Zejména v těchto případech: 

- Kurz, seminář či workshop je aktuálně obsazen menším než minimálním počtem účastníků.

- Lektor není schopen z důvodů zdravotních, vážných osobních či rodinných, pracovní neschopnosti či jiného závažného důvodu zajistit vedení akce, kurzu, semináře či workshopu.

- Konání akce, kurzu, semináře či workshopu bude bránit jiná závažná překážka, např. zásah vyšší moci.

V případě zrušení jednorázové akce (seminář, workshop, přednáška) z naší strany vám bude vrácena částka v plné výši, nebo ji můžete využít převedením na jinou akci z naší nabídky. V případě akcí pravidelných, např. živý výukový kurz, vám bude vrácena částka v poměrné výši, pokud je již akce v běhu, popř. dle rozhodnutí poskytovatele bude akce nahrazena v pozdějším termínu nebo dokončena on-line formou. Případně vám bude nabídnuta jiná, poskytovatelem určená, forma kompenzace.

V případě zásahu vyšší moci neexistuje nárok na náhradu, neboť není v moci poskytovatele škodu jakkoliv odvrátit i při nejlepší vůli.

10. Práva a povinnosti poskytovatele

V případě on-line akcí (např. on-line kurz) budou lekce zveřejňovány postupně. V případné živých nebo on-line akcí mohou být bonusy k akci (u akcí kde je to uvedeno) doručeny postupně nebo až po skončení akce (semináře, kurzu). Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup uživatele k on-line akci (např. on-line kurz) za předpokladu, že uživatel bude porušovat článek o ochraně autorských práv a dobrého jména poskytovatele. Poskytovatel má právo požadovat po uživateli náhradu vzniklé škody, jak je uvedeno v článku o ochraně autorských práv výše.

Objednáním akce, tj. projevením zájmu o akci odesláním přihlášky a sdělením e-mailové adresy uděluje uživatel poskytovateli souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb z důvodu oprávněného zájmu poskytovatele. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení uživatele o svých dalších službách a to s využitím e-mailové adresy uživatele, přičemž uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení uživateli v případě, že mu toto uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

11. Závěrečná ustanovení

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může uchovávat ve své databázi údaje vložené uživatelem při objednávce, přihlášení, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované zvláště v rámci on-line akcí (on-line kurzy) poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého uživatele. Uživatel si je vědom, že informace obsažené v projektu týkající se jeho zdraví, jsou pouze doporučením a nenahrazují lékařskou péči. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Poskytovatel nezodpovídá za způsob, jakým uživatelé jeho rady, doporučení, naučené dovednosti a předané informace aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky a jedině sám uživatel nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy poskytovatele a uživatele nedopadá.

Tyto Podmínky a vztah mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

Jakákoliv komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty e-mailu.

Tyto Podmínky užívání nabývají platnosti a účinnosti dne 1.8.2020. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu, úhrady.